Prevádzkovateľ stránok www.kreativnylider.eu 
Ing. Andrea Hradiská PhD., Dlhé Stráže 36, 054 01 Levoča 
Slovenská republika, IČO:40862674, DIČ: SK1023802835

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

pre nákup vzdelávacích kurzov a podpornej informačnej literatúry v elektronickej forme

Článok  I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

 • Andrea Hradiská, PhD. Dlhé Stráže 36, 054 01 Levoča
 • IČO:40862674, DIČ: SK1023802835
 • Web: kreativnylider.eu
 • zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu v Poprade, odbor živnostenského podnikania, OU-PP-OZP-2016/009770-2, č. ŽR: 704-5512
 • e-mail: andrea.hradiska@kreativnylider.eu

upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi Ing. Andreou Hradiskou PhD. a klientmi pri nákupe vzdelávacích kurzov. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe vzdelávacích kurzov uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim  a klientom. 

Predávajúca   je Ing. Andrea Hradiská, PhD., ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetu predáva svoje  služby.

 Klientom sa rozumie na účely elektronického nákupu vzdelávacích kurzov podľa týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti. Klient je osoba, ktorá nakupuje služby prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kreativnylider.eu, ktorá uzatvorila s Ing. Andreou Hradiskou PhD. zmluvu na diaľku v súlade s týmito VOP a ktorej predmetom sú vzdelávacie kurzy.

Vzdelávacie kurzy sú videá a ďalšie vzdelávacie materiály ponúkané prostredníctvom webovej stránky www.kreativnylider.eu, ktoré sa nedodávajú na hmotnom nosiči. Ide o nasledovné vzdelávacie kurzy a podpornú literatúru v elektronickej podobe:  Kreatívny líder, Ako v zdraví prežiť byrokraciu, Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader, Ďalekohľaď.

Elektronická objednávka je úkon klienta v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu klienta nakúpiť vzdelávacie kurzy a ďalšiu podpornú literatúru na webovej stránky www.kreativnylider.eu, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o klientovi a zoznam objednaných služieb a e-produktov z ponuky predávajúceho.
Odoslaním elektronickej objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých elektronickým formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať :

 • Meno a priezvisko klienta alebo názov spoločnosti
 • Adresu trvalého bydliska klienta alebo sídla spoločnosti 
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo klienta 
 • Názov zakúpenej služby (vzdelávacieho kurzu, e-booku)
 • Cenu za jednotlivý kurz a za e-book a cenu celkom 
 • Dátum vystavenia elektronickej objednávky

Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o kúpe vzdelávacích kurzov a nepovažujú sa za záväzné.  Objednávky sú vybavené v poradí v akom prichádzajú vďaka zavedenému systému FAPI, ktorý automaticky generuje zálohové faktúry. Tie nie sú daňovým dokladom a daňovým dokladom sa stávajú až po zaplatení zálohovej faktúry klientom, kedy systém FAPI vygeneruje riadnu faktúru.  

K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde úhradou celej výšky kúpnej ceny klientom a jej elektronickým potvrdením prijatia zo strany predávajúceho, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah t.j. zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a klientom.

Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke, najmä cena za všetky vzdelávacie kurzy, ktoré si klient objednal a sú uvedené v objednávke.  Platia výhradne ceny uvedené na internetovej stránke www.kreativnylider.eu. Klient vykonáva úhradu na účet Ing. Andrea Hradiská PhD.   bankovým prevodom na účet, vkladom do banky alebo poštovou poukážkou  na účet predávajúceho. Úhrada kúpnej ceny musí byť vykonaná najneskôr do 7 dní odo dňa odoslania elektronickej objednávky. Pri výbere možnosti uhradiť kurz na splátky je prvá platba splatná do 7 dní odo dňa odoslania elektronickej objednávky, druhá splátka, na ktorú bude klient upozornený je nastavená na lehotu jedného mesiaca od objednávky. Za uhradenú sa považuje kúpna cena po pripísaní na účet Ing. Andrei Hradiskej PhD.

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky a tvoria neoddeliteľnú súčasť elektronickej objednávky a tým aj zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1. 

Článok II

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Klient si objednáva vzdelávacie kurzy a ďalšie vzdelávacie materiály u Predávajúceho elektronicky pod doménou kreativnylider.eu
 2. Popis daného vzdelávacieho kurzu a ďalších vzdelávacích materiálov, dostupnosť, jeho cena sú uvedené na webovej stránke kreativnylider.eu, pri tom-ktorom produkte  a rovnako aj na objednávke.
 3. Po stlačení tlačidla „kúpiť“ sa dostane klient až k vyplneniu osobného formulára elektronickej objednávky. 
 4. Elektronickú objednávku klient dokončí stlačením tlačidla „odoslať“. Predtým je klient povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami“
 5. Odoslaním elektronickej objednávky, t. j. stlačením tlačidla „odoslať“ klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:
  • charaktere vzdelávacieho kurzu nedodávaného na hmotnom nosiči,
  • obsahu e-bookov a ďalších študijných materiálov v elektronickej forme nedodávaných na hmotnom nosiči
  • celkovej cene, ktorú je klient povinný predávajúcemu uhradiť.
 6. Po vytvorení elektronickej objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme FAPI, ktorú Ing. Andrea Hradiská PhD. zaviedla do systému webovej stránky. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu klienta, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  • potvrdenie elektronickej objednávky s informáciami o objednávke,
  • zálohovú faktúru
  • po úhrade zálohovej faktúry následne riadnu faktúru
 7. Doručením potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky a po jej úhrade zo strany klienta sa zmluva o kúpe vzdelávacích kurzov, či inej podpornej literatúry v elektronickej podobe považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie služieb v zmysle špecifikácie uvedenej v objednávke za aktuálnu cenu uvedenú na www.kreativnylider.eu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 6 tohto článku VOP.

Čl. III

Cena, dodanie služby a zodpovednosť

 1. Cena online vzdelávacieho kurzu Kreatívny líder je 190 EUR pri jednorazovej úhrade, pri využití splátkovej formy úhrady je cena tohto kurzu 2 x 110 €. 
 2. Faktúru vystaví predávajúci spolu s potvrdením o úhrade. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 3. Vzdelávacie kurzy sú distribuované výhradne online formou po uhradení dohodnutej čiastky. Po uhradení objednávky a jej pripísaní na účet predávajúceho, zriadi predávajúci najneskôr do 3 dní klientovi jeho účet a zašle mu jeho prístupové údaje na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávk Klient má prístup k jeho zakúpeným vzdelávacím kurzom kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom svojho účtu, a to aj v prípade po ukončení zmluvy. Prístup k online kurzom je časovo neobmedzený.  Ak by predávajúci z akéhokoľvek dôvodu prerušil alebo prestal prevádzkovať svoje internetové stránky, je povinný predávajúci klientovi umožniť stiahnuť všetky ním zakúpené online produkty na disk klienta. 
 4. Prístup k užívateľskému účtu klienta je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Klient nie je oprávnený poskytovať prihlasovacie údaje tretím osobám ani nijakým iným spôsobom šíriť ďalej vzdelávacie kurzy. 
 5. Internetová stránka kreativnylider.eu môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia klienta.

čl. IV

Odstúpenie od zmluvy

 1. Za svoje služby Ing. Andrea Hradiská, PhD. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.
 2. Klient je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa zaplatenia zmluvy o poskytovaní vzdelávacích kurzov. Odstúpenie je možné len písomnou formou na e-mailovú adresu: andrea.hradiska@kreativnylider.eu s prehlásením, že od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstupuje a s priložením zaslanej faktúry. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 30 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet klienta.  
 3. Po odstúpení od zmluvy bude zrušený prístup do členskej sekcie plateného online kurzu a klient nebude mať právo na získanie a využitie prípadných bonusov zakúpených spolu s online vzdelávacím kurzom.

čl. V

Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom webových stránok www.kreativnylider.eu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní nezáväznej objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich doplnkové služby v zmysle špecifikácie, ide najmä o registráciu domén a podobne.
 3. Odoslaním objednávky cez webové stránky www.kreativnylider.eu zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri odosielaní objednávkových formulárov. Zákazník tiež zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne názov firmy, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe s výnimkou uvedenou v bode 2. a 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail andrea.hradiska@kreativnylider.eu Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Čl. VI

Záverečné ustanovenie

 1. Právne vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Klient a Ing. Andrea Hradiská PhD. sa dohodli, žeplne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 1. 7. 2016, pričom Ing. Andrea Hradiská PhD. ako predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Každá nová verzia VOP je dostupná na webových stránkach kreativnylider.eu a je označená dátumom účinnosti. Akékoľvek objednávky sa riadia aktuálnou verziou VOP.

 

Dlhé Stráže, dňa 1.7.2016