Môj osobný príbeh

Volám sa Andrea Hradiská a som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít na vidieku.

Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia. Mojou hlavnou činnosťou je nastavenie priorít územia a jeho jednotlivých subjektov vo vzájomných väzbách a v ich dlhodobých trendoch, pričom som spojovacím článkom medzi zúčastnenými stranami. Ako líder ponúkam predstavu možného napredovania všetkých subjektov, ktoré pôsobia v území a ako koordinátor ukazujem smer i cestu ako sa k spoločným cieľom dostať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. 

Viem totiž rozpoznať schopnosti a vnútorný potenciál iných ľudí a doviesť ich k výsledku. Som tímový hráč a za posledných 5 rokov sme levočskom regióne rozdelili viac než 2 milióny eur na 160 projektov pre samosprávy, podnikateľské subjekty, či občianske združenia. Ďalšie zdroje sa nám podarilo získať na 5 projektov národnej i nadnárodnej spolupráce, vďaka ktorým sme podporili a obnovili náš folklór a tradície. To všetko sa podarilo vďaka realizácii miestnej stratégie typu  Leader podporenej z európskych fondov programu rozvoja vidieka.

 Pod mojím vedením sa ľudia učia spolupracovať, riešiť konflikty, používať pritom sedliacky rozum. Stretávam sa v úvode so závisťou, no i nedôverou ľudí vo vlastné schopnosti. V rámci činnosti však najvážnejším problémom pre väčšinu kľúčových aktérov je  obrovská byrokracia, nevhodná legislatíva, príliš komplikované administrovanie projektov, časovo neúmerne dlhé vyhodnocovanie projektov na strane štátu, čo spôsobuje vážne problémy u realizátorov projektov.

Pri mojej práci som spoznala nespočetné množstvo zaujímavých ľudí a ľudských osudov, čo ma veľmi obohatilo. Mnohí, podobne ako ja, sa stretávajú vo svojom živote s neúspechom. Z princípu ma neustále trápi, že všetko jednoduché si ľudia dokážu skomplikovať. Tento fenomén som sledovala od počiatku mojej kariéry. Moja prvá práca ma nebavila, doslova som trpela, pretože boli zneužitá moja schopnosť rýchleho písania. Osobné úspechy zo súťaží v strojopise ma však priviedli na pôdu stredného školstva a na celých 12 rokov sa moja práca stala poslaním. Všimla som si, že dokážem komunikovať so študentmi inak ako väčšina kolegov. Pomerne často som kládla študentom otázku "prečo?", aby som žiakov naviedla na ich cestu úspechu. Intuitívne som zavádzala nové metódy výučby, ktoré v danom období neboli bežné. Obdobie prepúšťania postihlo aj mňa. Príjem domácnosti klesol na bod mrazu. To ma prinútilo konať a využiť všetky legislatívne možnosti, aby som sa do školstva vrátila, a to ešte dvakrát po sebe. Napokon som to vzdala, prestala tlačiť na pílu....A

...„ocitla som sa“  v neziskovom sektore. Táto nová pozícia ma nútila hľadať možnosti „prežitia“. Akoby moje uplynulé skúsenosti boli  dovtedy iba cvičenia pre budúci život. Musela som denne prekonávať komunikačné bariéry, najskôr medzi starostami v území, potom s podnikateľmi... Paradoxne ma moje prvotné nezdary priviedli na cestu lídra v riešení problémov a presadzovania spoločných záujmov cestou komunikácie a koordinácii spoločných aktivít, spájaním a sieťovaním subjektov v komunitách pre dosiahnutie spoločného strategického cieľa.

Vďaka spoločnému postupu sa nám podarilo získať finančnú podporu z programu Leader pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva s názvom Miestna akčná skupina LEV. Ale i v tomto programe zástupcovia iných finančne podporených MAS boli spočiatku uzatvorení do seba, nekontaktovali svojich „kolegov“, pretože sme v istom slova zmysle boli konkurenciou. Spoločné problémy však napokon premostili našu spoluprácu. Štát totiž veľmi často menil pravidlá hry a sám ich pritom nerešpektoval.

Uvedomila som si, že tadiaľ cesta nevedie. A začala som spájať tých, ktorí sa vyjadrovali v podobnom duchu. Došlo mi, že musíme začať spolupracovať oficiálne. A tak som ziniciovala vznik Národnej Siete Slovenských MAS (NSS MAS), ktorej som predsedala prvé necelé 3 roky, aby sme mohli lepšie presadzovať spoločné záujmy. Zároveň som si bola vedomá, že je potrebné nielen kritizovať, ale najmä hľadať a navrhovať riešenia. Preto sa i dnes aktívne podieľam na odstraňovaní legislatívnych lapsusov cestou odborného pripomienkovania zákonov. Spolupracujeme s viacerými významnými organizáciami pôsobiacimi doma i v EÚ.

Pochopila som, že sa musím presadiť cestou špecifikácie v odbore. Vznikla vedecká práca na tému „Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader“, ktorú akademická obec označila za jedinečnú, a ktorú som začala odborne presadzovať na Slovensku v diskusii a  spolupráci s ostatnými akčnými skupinami. Podarilo sa tak ukotviť do nového programovacieho obdobia diferencovaný prístup financovania miestnych akčných skupín, ktorý však národná úroveň modifikovala opäť do svojskej podoby. Napriek zlomovým udalostiam, ktoré nastúpili v medziobdobí starého a nového obdobia, som presvedčená, že princípy prístupu Leader je možné uviesť do mnohých oblastí života, tak súkromného, občianskeho, verejného, či politického. A ako som zistila mnohí úspešní podnikatelia tieto princípy aplikujú často podvedome.

Stále však existuje veľká skupina ľudí s názorom, že sa má o nich postarať štát, poprípade starosta, že ich problémy vie vyriešiť niekto iný. Neuvedomujú si, že na akej úrovni problémy vznikajú, na tej úrovni je nevyhnutné ich riešiť. Existuje cesta, ktorá umožňuje vyriešiť až  70 % problémov a zároveň  podporiť lokálnu ekonomiku územia a zvýšiť tak životnú úroveň jeho obyvateľov.

Ak máte záujem dozvedieť sa ako na to, pozrite si naše doterajšie aktivity na www.maslev.sk, www.maslev.eu, úvahy, ktoré sa viažu na moju činnosť nájdete na blogu AHa!

A svoje skúsenosti aktuálne prenášam do pripravovaného on-line kurzu s názvom kreatívny líder (www.kreatívnylíder.eu), kde si budete môcť so mnou prejsť všetky dôležité momenty pri práci v komunite, či už ste začínajúcim lídrom, alebo sa ním len túžite stať. Medzitým si môžete bezplatne stiahnuť môj ebook s názvom „Ako sa nestratiť v komunite“. Oboznámiť sa so samotnou vedeckou prácou, či pozrieť sa cez úsmev na svet byrokracie